Seminar na teme:

1. Državna pomoć: Zakonodavni okvir državnih pomoći, inventar državnih pomoći i godišnji izvještaj o dodijeljenim državnim pomoćima, i

2. Usluge od opšteg interesa - predmet obaveza javnih usluga i kompenzacije za njihovo pružanje održan je 15. i 16. februara 2011. u prostorijama Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA) u Danilovgradu.

Seminar je održan u organizaciji Ministarstva finansija Crne Gore i Projekta AIM (Accession to Internal Market - Pristupanje unutrašnjem tržištu) koji kofinansira Evropska unija, a implementira GIZ (German Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).
Cilj seminara je bilo detaljnije prezentovanje obaveza organa lokalne samouprave – davaoca, koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Zakona o kontroli državne pomoći.
Dodatno, drugog dana seminara rađeno je na objašnjavanju pojma i značaja usluga od opšteg interesa, koje su predmet pravila obaveze pružanja javnih usluga (Public Service Obligation -PSO).

Povodom teksta "Pobjedu pomogli sa 12,77 miliona" koji je objavljen u današnjim Vijestima, a vezano za državnu pomoć koja je dodijeljena Pobjedi, molim Vas da objavite jedno pojašnjenje:

U slučaju državne pomoći koju je Vlada odobrila Pobjedi, a Komisija za kontrolu države pomoći je ocijenila usklađenom sa pravilima o državnoj pomoći, na osnovu Plana restrukturiranja Pobjede a.d u kome je Pobjeda, preko Ministarstva kulture, davaoca pomoći aplicirala za garanciju u iznosu od 2.970.000, kao i za garanciju u iznosu od 3.500.000, te dokapitalizaciju preuzimanjem duga Pobjede u iznosu od 4.801.170 i 1.500.000, pojašnjavamo sljedeće:
Iznos državne pomoći za garanciju nije cijelokupan iznos garancija, jer nije u pitanju subvencija, već samo trošak garancije koji je obračunat u skladu sa metodologijom EU, a koja je transponovana i u naše nacionalno zakonodavstvo i iznosi 297.000, odnosno 350.000 eura.
Za dokapitalizaciju iznos pomoći je 4.801.170 eura, jer se smatralo da je preduzeće u velikim teškoćama, pa se taj iznos uzeo u totalu, plus 300.000 eura kao ekvivalent subvencije za iznos od 1.500.000 eura, a sve u skladu sa metodologijom EU, kroz Zakon o kontroli državne pomoći i Uredbu o bližim kriterijumima, uslovima i načinu dodjele državne pomoći.
U tom smislu ukupna državna pomoć Pobjedi iznosi 5 748 170 eura.
Takođe, napominjemo da su pravila za sve učesnike na tržištu jednaka u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima ukoliko resorno ministarstvo kao davalac državne pomoći ocijenim opravdanim i isti podrži i uputi na proceduru Komisiji za kontrolu državne pomoći i Vladi.