U Agenciji je dana 12.11.2018. godine, održan prvi sastanak povodom početka Twinning light projekta: “Jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore”, MN 14 IPA FI 03 17 TWL, na kome su prisustovali BC Project Leader gđa Lepa Aleksić, kao i sljedeći predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije: Boženka Nikolić, Sanja Vešović, Radojka Ćirković i Vladan Čvorović; MS Project Leader Branimira Kovačević; Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori: Svetlana Laušević i Tijana Đoković.

Saopštenje za javnost

Skupština Crne Gore, na Trećoj sjednici Drugog redovnog zasijedanja od 12.11.2018.godine, usvojila je Prijedlog Zaključka Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i time je usvojila Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2017.godinu.

Imajući u vidu da su u pomenutom tekstu iznesene kvalifikacije koje ne odgovaraju stvarnom stanju, te da su pojedine neistinite i proizvoljne, molim Vas da saopštenje Agencije za zaštitu konkurencije objavite u integralnom tekstu, i to kako slijedi:

1. Agencija za zaštitu konkurencije ne poštuje Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

Agencija za zaštitu konkurencije se u potpunosti finansira iz Budžeta Crne Gore, ista je budžetska potrošačka jedinica i istovremeno u obavezi da svoje finansijsko poslovanje obavlja u svemu i u skladu sa propisima budžetskih potrošačkih jednica, što je u ostalom vršila u kontinuitetu od njenog osnivanja (2013.g.). Dodatno, iz ovih razloga i ne postoji mogućnost isplate neto zarada bez obračuna pripadajućih poreza i doprinosa. Ovo posebno ako se ima u vidu da se na mjesečnom nivou, prilikom obračuna zarada, svi podaci dostavljaju Ministarstvu finansija – Direktoratu za trezor. Naravno, stoji kvalifikacija da se sa dostavljanjem IOPPD obrazaca kasnilo, ali isključivo iz objektivnih razloga, imajući prije svega u vidu da u ovoj instituciji ne postoji instaliran program za kreiranje IOPPD obrazaca (zbog nemogućnosti instaliranja konvertora u odgovarajući xml fajl na noviju verziju Windowsa i Excela koji mi posjedujemo). Kao što se i revizor mogao uvjeriti, Agencija nije ni bila u mogućnosti da dostavlja navedene obrasce direktno i na vrijeme. Prinuđeni smo da obrasce i dalje dostavljamo poreskom organu preko drugih državnih institucija (što je i vršeno preko Uprave za kadrove) koje u svom posjedu imaju instalirani program za kreiranje IOPPD obrazaca. Istovremeno smo obavijestili revizora da smo uredno dostavljali i sve obrasce M-4 fondu PIO, za zaposlene za 2017.g. Isti su prihvaćeni, ovjereni i kopija vraćena (izjašnjenje po predmetnom prezentirano revizoru).

U predmetu pokrenutom od strane Agencije za zaštitu konkurencije, zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka protiv “Luka  Kotor” AD -  pravnog lica  i  izvršnog direktora, kao odgovornog lica u pravnom licu, dana 10.07.2018.g., Viši sud za prekršaje meritorno je  odlučio na način što je uvažio žalbu  Agencije za zaštitu konkurencije, te  preinačio  rješenje Suda za prekršaje i okrivljene: "Luka Kotor," Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju Kotor, i Kusovca Vasilija iz Kotora, kao odgovornog lica u pravnom licu, za radnju činjenično opisane u izreci pobijanog rješenja, oglasio  krivim za prekršaj iz čl. 67 st. 1 tač.2 i st.2 u vezi st.1 tač.2 Zakona o zaštiti konkurencije, te kaznio:

- "Luku Kotor," Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju Kotor, kao pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 27.249,54 eura (dvadesetsedamhijadadvjestačetrdesetdevet i pedesetčetiri) eura;

- Vasilija Kusovaca, kao odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (hiljadu) eura.

Predstavnice Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovale su sastanku o pitanjima konkurencije i državne pomoći u CEFTA regionu, za dio koji se odnosi na zaštitu konkurencije, a koji je održan 17. i 18.jula 2018.godine u Skoplju.

Teme sastanka bile su u skladu sa odredbama CEFTA Sporazuma i Konsolidovanim višegodišnjim akcionim planom (MAP) za regionalno ekonomsko područje.

Tokom sastanka, u skladu sa dnevnim redom, predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije predstavili su nacionalna pravila konkurencije na snazi, odnosno novine kada su u pitanju politika i pravo konkurencije, te informisale o potpisanim bilateralnim memorandumima o razumijevanju i saradnji sa nadležnim organima za zaštitu konkurencije i podijelili iskustvo kada je u pitanju korišćenje platformi za međunarodnu saradnju, kao što su OECD Regionalni centar za konkurenciju, Međunarodna mreža za konkurenciju ICN, RCC RFI platforma, UNCTAD Diskusiona grupa za međunarodnu saradnju, Sofija Competition Forum.