Agencija za zaštitu konkurencije je Rješenjem od 18.05.2016.godine, odobrila u skraćenom postupku koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem indirektne kontrole od strane privrednog subjekta KKR & Co. L.P., Njujork 10019, SAD preko zavisnih i povezanih društava, nad privrednim subjektom ,,M-Kabl" d.o.o. Podgorica, Crna Gora, kupovinom 100% udjela.

Protiv navedenog Rješenja su, od strane privrednih subjekta CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica i Društva za telekomunikacije „MTEL“ d.o.o. izjavljene tužbe pred Upravnim sudom Crne Gore.

Dana 07.06.2017. godine, Upravni sud Crne Gore donio je Rješenje kojim se tužbe odbijaju kao neblagovremene. Navedenu odluku Upravnog suda potvrdio je Vrhovni sud Crne Gore Presudom 28.05.2018. godine. Zahtjevi za ispitivanje sudske odluke odbijeni su kao neosnovani.

U okviru EBRD/IDLO Projekta jačanja kapaciteta za Agenciju za zaštitu konkurencije, u periodu 23.-25. maja 2018.godine održan je drugi set obuka jačanja kapaciteta za zaposlene u Agenciji za zaštitu konkurencije.

Predavanja su, kao i na trodnevnoj obuci koja je prethodila ovoj, održali eksperti, g-din Miloš Andrović, iz Beograda, g-din Gianluca Sepe iz italijanskog tijela za zaštitu konkurencije i g-din Nikola Milović, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

U okviru EBRD/IDLO Projekta jačanja kapaciteta za Agenciju za zaštitu konkurencije, u periodu 9.-11. maja 2018.godine održana je trodnevna obuka za zaposlene u Agenciji za zaštitu konkurencije na temu zabranjenih sporazuma i zloupotrebe dominantnog položaja (antitrust) i koncentracija. Ovoj obuci, u okviru projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), implementiranog od strane Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO), prethodila je obuka za zaposlene (ekonomiste) za korišćenje ekonometrijskog softvera STATA, koja je i obilježila zvaničan početak implementacije projekta, koji će trajati dvije godine.

Agencija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Agencija“) je u periodu novembar 2017.- april 2018. godine, u skladu sa nadležnostima iz člana 19 stav 2 tačka 1 i člana 40 Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. list CG“, br.44/12 i 13/18), (u daljem tekstu: „Zakon“), sprovela ispitivanje uslova konkurencije na tržištu pružanja usluga odvoženja i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji Crne Gore.

Agencija je tokom ispitivanja prikupila podatke o tržištu pružanja usluga odvoženja i deponovanja komunalnog otpada na teritoriji Crne Gore, učesnicima na tržištu, radi utvrđivanja osnovnih karakterisika navedenog tržišta. 

Agencija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Agencija“) je u periodu jun 2017.- april 2018. godine, u skladu sa nadležnostima iz člana 19 stav 2 tačka 1 i člana 40 Zakona o zaštiti konkurencije („Sl. list CG“, br.44/12 i 13/18), (u daljem tekstu: „Zakon“), sprovela ispitivanje uslova konkurencije na tržištu pružanja usluga obuke kandidata za sve kategorije vozila od strane auto škola na teritoriji Opštine Nikšić.