U predmetu pokrenutom od strane Agencije za zaštitu konkurencije, zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka protiv “Luka  Kotor” AD -  pravnog lica  i  izvršnog direktora, kao odgovornog lica u pravnom licu, dana 10.07.2018.g., Viši sud za prekršaje meritorno je  odlučio na način što je uvažio žalbu  Agencije za zaštitu konkurencije, te  preinačio  rješenje Suda za prekršaje i okrivljene: "Luka Kotor," Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju Kotor, i Kusovca Vasilija iz Kotora, kao odgovornog lica u pravnom licu, za radnju činjenično opisane u izreci pobijanog rješenja, oglasio  krivim za prekršaj iz čl. 67 st. 1 tač.2 i st.2 u vezi st.1 tač.2 Zakona o zaštiti konkurencije, te kaznio:

- "Luku Kotor," Akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju Kotor, kao pravno lice, novčanom kaznom u iznosu od 27.249,54 eura (dvadesetsedamhijadadvjestačetrdesetdevet i pedesetčetiri) eura;

- Vasilija Kusovaca, kao odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 (hiljadu) eura.

Predstavnice Agencije za zaštitu konkurencije prisustvovale su sastanku o pitanjima konkurencije i državne pomoći u CEFTA regionu, za dio koji se odnosi na zaštitu konkurencije, a koji je održan 17. i 18.jula 2018.godine u Skoplju.

Teme sastanka bile su u skladu sa odredbama CEFTA Sporazuma i Konsolidovanim višegodišnjim akcionim planom (MAP) za regionalno ekonomsko područje.

Tokom sastanka, u skladu sa dnevnim redom, predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije predstavili su nacionalna pravila konkurencije na snazi, odnosno novine kada su u pitanju politika i pravo konkurencije, te informisale o potpisanim bilateralnim memorandumima o razumijevanju i saradnji sa nadležnim organima za zaštitu konkurencije i podijelili iskustvo kada je u pitanju korišćenje platformi za međunarodnu saradnju, kao što su OECD Regionalni centar za konkurenciju, Međunarodna mreža za konkurenciju ICN, RCC RFI platforma, UNCTAD Diskusiona grupa za međunarodnu saradnju, Sofija Competition Forum.

U periodu 09.-12. jula 2018.godine održan je drugi set obuka za zaposlene u Agenciji za zaštitu konkurencije (ekonomiste), u okviru EBRD/IDLO projekta jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije, za korišćenje ekonometrijskog softvera “STATA”.

Cilj drugog seta obuke bio je nastavak treninga zaposlenih Agencije za korišćenje softvera STATA, za potrebe sprovođenja ekonomskih analiza. Nakon sprovedenih treninga, od strane eksperta biće izrađen i priručnik za korišćenje istog.

Sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije održao se 20. juna 2018. godine u Briselu.

Istom su, pored ostalih, prisustvovali predstavnici Agencije za zaštitu konkurencije, prilikom čega su izvijestili predstavnike Evropske komisije, o realizovanim aktivnostima u dijelu nadležnosti Agencije za zaštitu konkurencije u periodu od održavanja prethodnog sastanka Pododbora, odnosno od juna 2017.godine. Predstavnici Evropske komisije pozdravili su napore Agencije kada je u pitanju jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta u cilju adekvatnog sprovođenja Zakona.

Agencija za zaštitu konkurencije je Rješenjem od 18.05.2016.godine, odobrila u skraćenom postupku koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem indirektne kontrole od strane privrednog subjekta KKR & Co. L.P., Njujork 10019, SAD preko zavisnih i povezanih društava, nad privrednim subjektom ,,M-Kabl" d.o.o. Podgorica, Crna Gora, kupovinom 100% udjela.

Protiv navedenog Rješenja su, od strane privrednih subjekta CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica i Društva za telekomunikacije „MTEL“ d.o.o. izjavljene tužbe pred Upravnim sudom Crne Gore.

Dana 07.06.2017. godine, Upravni sud Crne Gore donio je Rješenje kojim se tužbe odbijaju kao neblagovremene. Navedenu odluku Upravnog suda potvrdio je Vrhovni sud Crne Gore Presudom 28.05.2018. godine. Zahtjevi za ispitivanje sudske odluke odbijeni su kao neosnovani.