Agencija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Agencija“),  u skladu sa nadležnostima iz člana 19 stav 2 tačka 1 i člana 40 Zakona o zaštiti konkurencije (Sl. list CG, br.44/12) (u daljem tekstu: „Zakon“) prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima sa ciljem utvrđivanja načina funkcionisanja tržišta na kojem se djelatnost obavlja.

Takva istraživanja često otkriju i nepravilnosti na tržištu koja su suprotna propisima o zaštiti konkurencije, te istovremeno predstavljaju osnov za pokretanje postupaka.

S tim u vezi, Agencija je sprovela postupak analize uslova konkurencije na maloprodajnom tržišu distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja na teritoriji Crne Gore i tržišta distribucije sportskih kanala i njihove dostupnosti kod pružalaca AVM usluga na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: “Analiza”).

Viši sud za prekršaje Crne Gore rješavajući u postupku po žalbi d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Budva protiv Rješenja Suda za prekršaje u Budvi,  kojim su okrivljeni oglašeni krivim, za izvršenje prekršaja iz čl. 67 Zakona o zaštiti konkurencije,  donio je Rješenje kojim je odbio žalbu kao neosnovanu  a pobijano rješenje potvrdio kao pravilno i zakonito.

Naime, kako je navedeno u Rješenju Višeg suda Crne Gore, iz činjeničnog stanja koje je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio, nesumnjivo je da su okrivljeni učinili prekršaje za koje su oglašeni krivim i kažnjeni.

Početak implementacije Twinning light projekta “Jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije”, odobrenog u sklopu Instrumenta za evropsku integraciju (EUIF), očekuje se u 2018. godini. Projekat će trajati 8 mjeseci, dok je priprema projektne dokumentacije u toku.

Opšti cilj projekta je pomoć Crnoj Gori u procesu pregovora o pristupanju EU u oblasti politike zaštite konkurencije, dok je svrha projekta jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije za odgovarajuću primjenu Zakona o zaštiti konkurencije.

Aktivnosti u okviru ovog projekta obuhvatiće organizovanje radionica, predavanja, stručne/tehničke pomoći u dijelu rada na predmetima povrede konkurencije i koncentracija, sprovođenja ekonomskih analiza, kao i neposrednih nenajavljenih uvida, a imaće za cilj jačanje njihovih kapaciteta za rad na predmetima i sprovođenje složenih istraga tržišta i ekonomskih analiza, uz prihvatanje i usvajanje najbolje prakse u EU.

G-din Jaap Sprey, šef kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori sa svojim saradnicima, sastao se sa predstavnicima Agencije za zaštitu konkurencije (AZZK).

Agencija za zaštitu konkurencije (AZZK) i Agencija za elektronske medije (AEM) potpisale su Memorandum o saradnji 12.12.2017.godine.

Memorandumom o saradnji regulisana je saradnja u dijelu sagledavanja stanja i sprovođenja analiza i istraživanja tržišta audiovizuelnih medijskih (AVM) usluga i usluga elektronskih komunikacija koje predstavljaju uslov za pružanje i/ili pristup AVM uslugama.