Službenici Agencije za zaštitu konkurencije pohađali su i uspješno završili program obuke iz engleskog jezika organizovan u sklopu projekta „Engleski jezik i profesionalne vještine u javnoj upravi Crne Gore", realizovanog od strane Ministarstva javne uprave, uz podršku Uprave za kadrove i British Council-a.

Obuci je prethodilo testiranje (APTIS test) zaposlenih, a radi identifikacije nivoa znanja engleskog jezika kada su u pitanju komponente pisanje i govor. Zaposleni koji su pokazali napredni nivo znanja stekli su mogućnost učešća u ovom intenzivnom programu obuke, koja je doprinijela poboljšanju znanja i vještina kada je u pitanju komunikacija na engleskom jeziku zaposlenih Agencije.

Cilj ovog projekta bio je da se pruži podrška razvoju potrebnih vještina za postizanje veće efikasnosti u komunikaciji sa međunarodnim akterima.  Program obuka urađen je na bazi obimne analize potreba za engleskim jezikom i ključnim profesionalnim vještinama koja je sprovedena širom državne uprave, kao i na osnovu intervjua sa svim ministarstvima i određenim brojem drugih državnih organa.

U periodu od 19. do 22. marta 2018.godine održana je obuka za zaposlene u Agenciji za zaštitu konkurencije (ekonomiste) za korišćenje ekonometrijskog softvera “STATA”, čime je i zvanično otpočela implementacija EBRD/IDLO projekta jačanja kapaciteta Agencije za zaštitu konkurencije.

Cilj ovog treninga, čiji je nastavak planiran tokom trajanja projekta, bio je obuka zaposlenih Agencije za korišćenje softvera STATA, za potrebe sprovođenja ekonomskih analiza.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije pristupilo se sa ciljem formiranja jedinstvenog organa koji bi obavljao poslove vezane za zaštitu konkurencije i državnu pomoć. Naime, predmetnim izmjenama, između ostalog, predviđeno je da se nadležnosti i  postupanja Komisije  za kontrolu sredstava državne pomoći stavljaju u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencuje.

Na ovaj način će se omogućiti da se poslovi kontrole državne pomoći obavljaju u okviru postojećih institucionalnih rješenja, bez proširenja mreže regulatornih tijela.

Agencija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: „Agencija“),  u skladu sa nadležnostima iz člana 19 stav 2 tačka 1 i člana 40 Zakona o zaštiti konkurencije (Sl. list CG, br.44/12) (u daljem tekstu: „Zakon“) prati i analizira uslove konkurencije na pojedinačnim tržištima sa ciljem utvrđivanja načina funkcionisanja tržišta na kojem se djelatnost obavlja.

Takva istraživanja često otkriju i nepravilnosti na tržištu koja su suprotna propisima o zaštiti konkurencije, te istovremeno predstavljaju osnov za pokretanje postupaka.

S tim u vezi, Agencija je sprovela postupak analize uslova konkurencije na maloprodajnom tržišu distribucije audio-vizuelnih medijskih sadržaja na teritoriji Crne Gore i tržišta distribucije sportskih kanala i njihove dostupnosti kod pružalaca AVM usluga na teritoriji Crne Gore (u daljem tekstu: “Analiza”).

Viši sud za prekršaje Crne Gore rješavajući u postupku po žalbi d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Budva protiv Rješenja Suda za prekršaje u Budvi,  kojim su okrivljeni oglašeni krivim, za izvršenje prekršaja iz čl. 67 Zakona o zaštiti konkurencije,  donio je Rješenje kojim je odbio žalbu kao neosnovanu  a pobijano rješenje potvrdio kao pravilno i zakonito.

Naime, kako je navedeno u Rješenju Višeg suda Crne Gore, iz činjeničnog stanja koje je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio, nesumnjivo je da su okrivljeni učinili prekršaje za koje su oglašeni krivim i kažnjeni.